Pedagogik I Ur och Skur


Idén inom I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.


Ledarna i I Ur och skur strävar efter


- att se till barnets olika utvecklingsnivåer.
- att vara nära barnet för att se dess behov, erfarenheter och förmågor.
- att förstå att barnen lär på olika sätt och under olika betingelser.
I naturen blir mötet med den nya omgivningen en plats för aktivt sökande. Barnen tar initiativ och är aktiva i sin lek och lärsituation. I Ur och Skurs ledare är barnens vägledare och följeslagare.


Mål I Ur och Skur


I Ur och Skurs mål är att, med skollagen och läroplanen Lpfö-18 som grund, ge barnen
• kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
• ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
• kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
• stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
• möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
• grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv